Semalt: “Facebook” -da wideo marketing strategiýasy

“Facebook” wideo mahabatlaryny ýerleşdirmek üçin iň oňat platformalardan birini hödürleýär. “YouTube” -dan tapawutlylykda, dürli-dürli bolan has köp tomaşaçy bar. Adamlar hyýallary döredýänligi üçin wideo mahabatlaryny makul bilýärler. Mundan başga-da, wideolar adaty ýazgylar bilen deňeşdirilende has özüne çekiji. Häzirki wagtda “Facebook” -da her gün 8 milliarddan gowrak wideo görülýär. Wideo barlygyňyzy giňeltmek isleseňiz, “Facebook” -y ulanyň.

Semalt Digital Services” -iň öňdebaryjy marketing hünärmeni Aleksandr Peresunko “Facebook” wideosyny has köp gatnaşmak üçin ulanmagyň ýollary barada 11 maslahat berýär.

1. Wideolary göni “Facebook” -a ýükläň

“Facebook” wideolary ünsi özüne çekýär. Gözlegler, “Facebook” wideolarynyň beýleki platformalardaky wideolar bilen deňeşdirilende has ýokary organiki täsir edýändigini görkezýär. “YouTube” -y öz içine alýan beýleki platformalardan dört esse gowy ýerine ýetirýärler.

“Facebook” -da awtomatik oýnamak aýratynlygy, ulanyjylary islemedik wideosyny görmek we diňlemek üçin edýän zatlaryny bes edýär. Muny käwagt edýärsiň, şeýlemi?

“Facebook” -da görmek sanamak aýratynlygy hem bar. Ondan peýdalanyň, sebäbi adamlar eýýäm köp görýän wideolary görýärler. Maglumatlardan janköýerleriň wideoda näme halaýandygyny aýdyp bilersiňiz. Geljekde şol bir mazmunda has köp mazmun döretmäge kömek edýär.

2. Ilkinji 4 sekundyň içinde haýran galmak we gorkmak

Üns bermäge kömek edýär. Wideo haýran galdyryjy bolmasa-da ediň. Muny degişme paýlaşyp ýa-da gülkünç edip ýerine ýetiriň. Döredijilikli bolmaly.

Wideonyň açylyş bölümi tomaşaçylaryň tomaşa etmegini dowam etdirmegi üçin gyzykly bolmaly. Köp adam başlangyç bölegi içgysgynç bolsa wideo görmegi gutarmaýar. Adamlar gysga wideo görmegi hem gowy görýärler. Gysga wideolar uzyn wideolar bilen deňeşdirilende täsirli. Olary aňsatlyk bilen paýlaşyp bolýar. Olary ahyryna çenli synlaýarlar.

3. Çuňňur hekaýalary döretmek üçin “Facebook 360” wideolaryny ulanyň

“Facebook” aragatnaşyk we özara gatnaşyklary gowulandyrmak üçin “Facebook 360” -ny hödürledi. Tomaşaçylaryňyza has tejribe duýgusyny bermäge kömek edýär. “Facebook 360” wideosy ulanyjylara wideony islän nukdaýnazaryndan görmäge mümkinçilik berýär. Aýlap ýa-da pan edip bilýärdiler.

4. Sahypaňyzda wideo görkeziň

Wideo görkezeniňizde, meşhur bolýar. Janköýerleriňiziň halaýan wideolaryny görkeziň. Wideo sahypaňyzyň bölüminde görkezilmelidir. Galanlaryndan has uly kiçi surat bolmaly. Sahypaňyza girýän adamlar girenlerinde basmagy ähtimal. Upcomingetip gelýän wakany ýa-da iň soňky wideoňyzy mahabatlandyrmak üçin aýratyn wideo ulanyň.

5. Wideo ýazyň

“Facebook” wideolarynyň köpüsi öçürilen ses bilen çalynýar. Awtoulag oýnanda diňleýjiňiziň nämedigini bilmekleri üçin ýazyň. Tionazgyny tomaşa edip biler ýaly gyzykly ediň

6. Herekete çagyryş goşuň

“Facebook Call-To-Action” aýratynlygy wideoňyzy görenlere tomaşa edeninden soň bir zatlar etmäge mümkinçilik berýär. Düwmede dürli jaňlar bar, olar has köp tomaşa ediň, indi satyn alyň, has giňişleýin öwreniň we ş.m.

7. “Facebook” -dan göni peýdalanyň

“Facebook” göni ýaýlymy, “Facebook” -dan çykman göni wideo görkezmäge mümkinçilik berýär. Çäräňizi taýýarlamagyň ähli tapgyrlarynda ulanyp bilersiňiz. Çäräniň öň ýanynda, çäräniň dowamynda we wakadan soň.

8. Sanaw sanawyna eýe boluň

Wideoňyzda gezip ýörkäňiz adamlara gözegçilik etmek üçin pleýlist dörediň. Wideoňyzdan gözlemegi aňsatlaşdyrýar. Ulanyjylar berlen kategoriýalary ulanyp gözleglerini çäklendirip bilerler.

9. “Facebook” mahabat kampaniýalaryny işlediň

Her gün Facebook-da köp wideo ýüklenýär. Maksatly diňleýjilere görkezilmegi üçin mahabatyň töleginden has ýokary bolmak.

10. Suratlara üns beriň

Gowy eskiz saýlaň, sebäbi tomaşaçylar wideo görmezden ozal kiçi suraty görýärler. “Facebook” ýöriteleşdirilen kiçijik suratlary hödürleýär. Bu aýratynlygy ulanyň.

11. Netijeleriňizi derňäň we indiki wideolaryňyzy gowulandyryň

Wideoňyzyň nähili işleýändigini bilmek üçin analitik ulanyň. Näçe adamyň görendigine, tamamlaýyş derejesine we dowamlylygyna serediň. Bu maglumatlardan indiki wideoňyzy gowulandyryň.

Netije

“Facebook” beýleki platformalara garanyňda has ýokary organiki derejä eýe. Işiňizi indiki derejä çykarmak üçin Semalt tarapyndan eýýäm ýerine ýetirilen ýokardaky maslahatlardan peýdalanyň. Islendik onlaýn marketolog üçin möhümdir.

mass gmail